Výherní řád Free Rádia - Pravidla soutěží
Organizátor soutěže:

RÁDIO STUDENT s.r.o. – FREE RÁDIO 107,0 FM
se sídlem Gorkého 970/45, 602 00 Brno
IČ: 26241790
(dále jen „Organizátor“)

Podmínky účasti v soutěžích organizovaných nebo spoluorganizovaných Organizátorem:

Soutěže se může zúčastnit každý člověk, který má trvalé bydliště na území České republiky, není-li při vyhlášení dané soutěže stanoveno jinak. Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovně-právním, občansko-právním, obchodně-právním či jiném obdobném vztahu k Organizátorovi soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (viz blíže definice dle občanského zákoníku) či osoby spolupracující přímo či nepřímo na realizaci konkrétní rozhlasové soutěže za předpokladu, že by tato skutečnost mohla vzhledem k okolnostem vzbudit dojem výhodnějšího postavení či neobjektivního posuzování v soutěži.

Účast v soutěži začíná právním jednáním soutěžícího uvedeného v konkrétním herním řádu soutěže, a to zpravidla vytočením telefonního čísla vyhlášeného organizátorem soutěže, registrací na webových stránkách či Facebook profilu. Tímto okamžikem zároveň účastník soutěže vyslovuje souhlas s tímto herním řádem a herním řádem konkrétní soutěže, které se svým jednáním zúčastňuje.

Účast v soutěži není omezena věkem, není-li v konkrétním herním řádu soutěže uvedeno jinak. V případě získání výhry osobou, která ještě nedovršila věku 18-ti let, si Organizátor vyhrazuje oprávnění požadovat po jeho/jejím zákonném zástupci, aby zastupoval výherce, byl přítomen při předání výhry a poskytl svůj písemný souhlas s přijetím a převzetím výhry, popřípadě další potřebnou součinnost.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí (za osoby mladší 18-ti let jejich zákonní zástupci), že v případě výhry má organizátor soutěže právo použít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků soutěže nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely Organizátora a pro účely rozhlasového vysílání na stanici, pro kterou je příslušná soutěž organizována a dále souhlasí s tím, že jeho jméno může být uveřejněno v mediích a na internetových stránkách Organizátora soutěže.

Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a má právo na přístup k nim.

Je nepřípustné výhru přepsat na jinou osobu, nebo se za jinou osobu vydávat.

V případě, že soutěže se zúčastní osoba uvedená výše, která nesplnila podmínky pro účast v soutěži a stane se vítězem některé z cen soutěže, je organizátor soutěže oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru.

Dále se jednotlivý soutěžící může stát výhercem soutěží organizované Organizátorem na rozhlasové stanici Free Rádio, maximálně 1× za 30 kalendářních dní po sobě jdoucích a zároveň maximálně 4× v průběhu 365 kalendářních dní po sobě jdoucích. V opačném případě se bere za to, že nesplnil podmínky pro účast v soutěži a organizátor soutěže je oprávněn nepřiznat takovému výherci výhru, která následně propadá.


V případě, že výherce vyhrál výhru, která má kratší dobu expirace než je udávaná standardní lhůta 10 dní na vyzvednutí, například výhra vstupenek s jasně daným datem akce, pak taková výhra při nevyzvednutí do termínu akce propadá a nevzniká výherci nárok na její kompenzaci.

I v tomto případně je nutné vzít v úvahu termíny možného vyzvednutí z recepce, tj. pouze v termínu pondělí až čtvrtek, a to jen v pracovní dny.

V případě nutnosti vyzvednutí v nestandardním termínu z důvodu zkrácené lhůty na vyzvednutí, je nutné se nejprve domluvit telefonicky (602 416 533) na jiném termínu vyzvednutí.

Výherce není povinen výhru přijmout. V takovém případě však nemá nárok na žádnou věcnou ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Výhry jsou nepřenosné.

Předání výhry:

Výhry budou osobně výherci předány v sídle Free Rádia, na adrese Gorkého 45, 602 00 Brno. Výdej výher v sídle Free Rádia je možný ve dnech pondělí až čtvrtek (vyjma dnů pracovního volna a prázdninového režimu), od 14.00 do 16.00 hodin, ve středu do 17:30 hod. Cenu je možné si vyzvednout nejpozději do 15 dnů ode dne výhry.

Výhry vydáváme takto:
Po, Út, Čt: 14:00–16:00 hodin.,St: 14:00 - 17:30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Lhůtu pro výdej výhry lze na požádání prodloužit na mailové adrese recepce@freeradio.cz a to pouze 1× o 7 kalendářních dnů.

V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve výše uvedeném čase a místě, ztrácí na výhru nárok a výherci nevzniká nárok na jakoukoli kompenzaci ze strany Organizátora soutěže.

Organizátor soutěže nemá za povinnost zasílat výhry poštou.
Pokud výherce zaslání požaduje, bude výhra v nejbližším možném termínu pověřené osoby Organizátorem zaslána na udanou poštovní adresu dobírkou. Poštovné a balné ve výši 99 Kč hradí příjemce.Oprávnění organizátora soutěže:

Organizátor soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení s konečnou platností a účastníci soutěže jsou povinni takové rozhodnutí respektovat.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří nesplňují podmínky tohoto herního řádu, kteří budou porušovat pravidla stanovená tímto herním řádem nebo u nichž Organizátor zjistí obcházení anebo pokus o obcházení pravidel stanovených tímto herním řádem nebo herním řádem konkrétní soutěže.

Organizátor soutěže si dále vyhrazuje tento herní řád nebo herní řády konkrétní soutěže měnit, upravit nebo doplnit, včetně možnosti soutěž kdykoliv přerušit nebo ji zcela odvolat.

Tento herní řád nabývá platnosti dnem 1.11.2015.

zpět
Právě vysílá Dj Free
FREENIGHT FREE RÁDIA
dj free
MC ADOLFEEN
NECUM NA ME (JEAN LUC REMIX)
MARTIN JENSEN FEAT. LOOTE
WAIT
         
Ochrana proti spamu
napište číslici: šest